Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

Aktuality

ADVENTNÍ KONCERT 2019

Vážení přátelé Kačerova,

rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci již 9. adventního koncertu v kostele sv. Kateřiny v Kačerově, který proběhl 30. 11. 2019. Děkujeme za výzdobu kostela, výborné občerstvení, úvodní slovo pana faráře P. Mgr. Kvasničky a především všem účinkujícím ze souboru Die Adlergebirger a Kačerovského kolegia. Byl to radostný zážitek.

Věříme, že si kačerovský adventní koncert postupem let vydobyl své renomé, o čemž svědčí rekordní účast čítající okolo sta posluchačů.

Klidný advent a krásné vánoční svátky Vám přeje

rada spolku Údolí Kačerov

https://www.zonerama.com/Milos-hrr/Album/5866824

https://www.zonerama.com/Milos-hrr/Photo/5885478/213187288

Spolek ÚDOLÍ KAČEROV

Kačerov je místo jedinečné svoji přírodou, svým rázem a svoji krásnou roubenou architekturou. My, kteří máme tu možnost a výsadu toto malebné horské údolí navštěvovat a obývat, ač většinou rekreačně, jsme se rozhodli, že se budeme aktivně podílet na jeho údržbě a rozvoji. Chceme se zasadit o to, aby si tento krásný kout Orlických hor zachoval i nadále svou neopakovatelnou atmosféru a dále chceme směřovat k tomu, abychom společnými silami bránili dalšímu poškozování nevhodnou výstavbou a přičinili se o napravení vad na kráse, jež je bohužel možné na tváři kačerovského údolí nalézt. Proto jsme založili v roce 2007 občanské sdružení, které se  transformovalo na zapsaný spolek Údolí Kačerov.

 

Stanovisko rady spolku k vyhlášení VPZ

Stanovisko rady zapsaného spolku Údolí Kačerov
k opatření obecné povahy MKČR 1/2016 o prohlášení památkové zóny Kačerov, obec Zdobnice
Opatření obecné povahy Ministerstva kultury ČR 1/2016 o prohlášení památkové zóny Kačerov, obec Zdobnice nabylo 10. června 2016 účinnost. Završila se tak mnohaletá snaha spolku Údolí Kačerov o její vyhlášení v architektonicky nejzachovalejší části Orlických hor. Už při založení občanského sdružení Údolí Kačerov v roce 2007 bylo „úsilí o zachování nepoškozeného architektonického a krajinného rázu bývalé horské osady Kačerov“ uvedeno ve stanovách, jako jeden z hlavních cílů.
Vyhlášení památkové zóny Kačerov je formou naplnění tohoto cíle a cesta k účinnější ochraně před devastací památkových hodnot, která hrozila nejen ze strany změn územního plánu, ale i ze snahy vlastníků některých pozemků o jejich zhodnocení přeměnou na stavební, ke stavbě čehokoli. Existence památkové zóny by také měla zabránit poškozování památkové hodnoty roubených staveb jejich neodbornou přestavbou.
Nelze nezmínit, že jsme se v uplynulých letech setkali se zuřivým odporem menší části vlastníků, dotčených vyhlášením památkové zóny. Byli to stále stejní lidé, kteří stáli za několikerými peticemi s falešnými argumenty, za šířením pomluv a polopravd a byli to i oni, kteří jsou většinou autory námitek, se kterými se muselo ministerstvo ve správním řízení vypořádat. Je dobře, že jejich jména a adresy i argumenty jsou součástí veřejného dokumentu. Nemohou tak být kryti zákonem na ochranu osobních údajů, jako je tomu například při jejich přidružených udavačských akcích.
Ministerstvo odpovědělo na všech patnáct jednotlivých podání námitek od pouhých jedenácti vlastníků nemovitostí, dotčených vyhlášením památkové zóny (z celkových 47). Památková zóna má chránit urbanismus zachovalé části bývalé obce a především původní vesnické stavby. Je potěšitelné, že pouze 3,5 vlastníka původní stavby (z celkových 25) se postavilo formou námitek proti památkové zóně.
Patnáct podání na ministerstvo obsahuje celkem 66 námitek, ale celých 48 z nich vyprodukovali pouzí tři vlastníci (P. Lipert (27), J. Bílek (16), J. Bendl (5)). Pokus o „unámitkování“ ministerstva nevyšel a každý se nyní může přesvědčit o úrovni argumentace odpůrců.
Podíváme-li se na obsah podání, jedná se většinou o dlouhá a někdy rádoby odborná vyjádření, jak Kačerov nevyhovuje podmínkám prohlášení za památkovou zónu. Ve většině podání jsou navíc obsaženy hrubé osobní útoky proti spolku, zvláště proti členům rady spolku (korupční prostředí…kterému se ve zvýšené míře věnují nejen orgány činné v trestním řízení; pohodlné soukromé podnikání; jde především o osobní byznys; záměr vytvořit VPZ Kačerov je velikášskou ambicí několika málo osob prezentovat veřejnosti svoji posedlost; kampaň … rozpoutali pouze tři aktivisté; fotografují si chalupy k budoucímu udávání, neustálé “šmírování“ a pomluvy; záměr zřídit v Kačerově VPZ vyvolal rozkol … a poštval proti sobě letité přátele; Urputná snaha o vyhlášení VPZ místním spolkem, nyní způsobila naprostou devastaci více jak šedesátiletých, téměř nadstandardních sousedských vztahů; jsou zaznamenány případy ničení majetku, urážek, slovního a fyzického napadání, které také musela řešit i Policie ČR; iniciativa minoritní části Kačerova, tj. tří lidí, kteří sledují vlastní ekonomické cíle, byla povýšena nad zdravý rozum a zájmy většiny). Prostě pomluvy, polopravdy a lži. Četba je to trapná, místy přímo odporná, ale odpovídá to naší zkušenosti s těmito lidmi. Jen malá část autorů podání námitek se vyhnula osobním útokům a byla schopna udržet argumentaci ve věcné rovině.
Tím více je namístě poděkovat skutečné většině vlastníků, kteří buď naši snahu o prohlášení památkové zóny přímo podporovali, nebo ji alespoň nebránili. Je těžké být velkorysý k lidem, kteří se snížili k podlostem, i k těm, kteří s nimi vědomě spolupracovali. Někteří z nich se jistě chystají i na odboj proti vyhlášené památkové zóně. Už strhávání vyhlášky o vyhlášení památkové zóny a nedávné vyvěšení plakátů s výzvou k paličskému útoku je varující.
Věříme, že většina vlastníků v Kačerově pochopí, co jsou iniciátoři odporu zač a připojí se ke snaze o zvelebení Kačerova i ke snaze o záchranu kačerovského kostela i přilehlého hřbitova. Takoví lidé, i z řad dřívějších aktivních odpůrců památkové zóny, jsou vítáni pro spolupráci.
Pavel Novák
Miroslav Uškrt
Martin Vosecký

15. června 2016

pdf verze Stanovisko rady zapsaného spolku Údolí Kačerov k opatření obecné povahy MKČR 1-2016.

Vesnická památková zóna Kačerov, obec Zdobnice

Po letech práce spolku a za vyložení nemalého úsilí, byl VPZ v Kačerově konečně vyhlášena. Ministerstvo kultury České republiky vydalo opatření obecné povahy, které VPZ uvedlo v život.

Dokument je k dispozice zde, obsahuje rozbor a i kompletní námitky všech odpůrců VPZ (které jsou často bohužel spíše osobního charakteru).

Máme velikou radost, že můžeme přispět k zachování unikátního souboru vesnické architektury a osvěženi se vrháme do další práce – zejména je třeba zajistit opravu kostela Sv. Kateřiny.