Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

O Kačerově

Kostel sv. Kateřiny
Kostel sv. Kateřiny

Horská osada vznikla pravděpodobně v souvislosti s přemístěním sklárny z nedaleké Kunčiny Vsi v druhé polovině 16. století. Sklárna je zde doložena zápisem v solnické městské knize ještě v r. 1595 a 1596. Kdy hut‘ zanikla nelze přesněji říci. Dnes Kačerov katastrálně spadá pod Zdobnici.

Pozdně barokní kostel sv. Kateřiny je jednolodní stavba z let 1796-98. Vznikl na místě původní renesanční kaple (připomínané již roku 1626), která v roce 1794 vyhořela.

Přibližně 250 metrů od křižovatky silnice Uhřínov – Prorubky – Kačerov se nachází přírodní rezervace Rašeliniště Kačerov. Chráněna je rašelinná louka s rozptýlenými stromy, náletovými dřevinami a s pestrou mozaikou rašelinných biotopů. Na nejvlhčích místech roste vachta trojlistá, ve zbytcích podmáčených luk prstnatec májový, prvosenka vyšší, kozlík dvoudomý a violka bahenní. Byla zde nalezena i zdrojovka prameništní, indikující čisté vody a prameniště. Ze zvířeny je pozoruhodný reliktní druh rašeliništního pavouka Heliophanus dampfi. V rezervaci a jejím okolí bylo nalezeno 25 druhů chrostíků.

Rezervace o rozloze 4,83 ha v nadmořské výšce 660-710 m byla vyhlášena roku 1984.

V rámci soustavy NATURA 2000 byla navržena k ochraně lokalita Kačerov (s rozlohou 2,11 ha) s výskytem motýlů modráska bahenního a modráska očkovaného. Oba motýli potřebují ke své existenci druhově bohaté vlhké louky s krvavcem totenem, kde se vyvíjejí jejich housenky.

Kaple Panny Marie
Kaple Panny Marie

U silnice v horní části osady stojí kaplička Panny Marie z roku 1858.

Kačerov patří mezi nejlépe dochované celky roubené architektury v Orlických horách.

zdroj: http://www.orlickehory.net/mista/kacerov.htm