Máme Kačerov rádi a snažíme se mu pomáhat vyvíjet smysluplným směrem.

Kdo jsme, co chceme a co ne

Kačerov je místo jedinečné svoji přírodou, svým rázem a svoji krásnou robenou architekturou. My, kteří máme tu možnost a výsadu toto malebné horské údolí navštěvovat a obývat, ač většinou rekreačně, jsme se rozhodli, že se budeme aktivně podílet na jeho údržbě a rozvoji. Chceme se zasadit o to, aby si tento krásný kout Orlických hor zachoval i nadále svou neopakovatelnou atmosféru a dále chceme směřovat k tomu, abychom společnými silami bránili dalšímu poškozování nevhodnou výstavbou a přičinili se o napravení vad na kráse, jež je bohužel možné na tváři kačerovského údolí nalézt. Proto jsme založili v roce 2007 občanské sdružení, které se letos transformovalo na zapsaný spolek Údolí Kačerov.

Prostřednictvím a v rámci tohoto spolku se chceme i nadále věnovat problémům a otázkám, které se přímo nebo nepřímo týkají nás všech. Chceme usilovat:

  • o zachování nepoškozeného architektonického a krajinného rázu Orlických hor, zejména horské osady Kačerov, která je součástí obce Zdobnice (katastrální území Kačerov u Zdobnice; 792616),
  • o ochranu životního prostředí v Orlických horách,
  • o účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a místní lidové architektury,
  • o záchranu místní lidové architektury a ohrožených architektonických památek,
  • ve spolupráci s orgány veřejné správy a vlastníky pozemků a budov řešit aktuální problémy týkající se provozu a rozvoje osady Kačerov a okolí – nová výstavba, odpady, infrastruktura, znečištění, nevyjasněné vlastnické vztahy, využití půdy, bezpečnost, ekologie apod.,
  • získávat a archivovat podklady o historickém vývoji Kačerova.

Spolku nejde o to zakonzervovat Kačerov. Naopak – obec, která prošla několika poválečnými šoky (odsun německého obyvatelstva, demolice velké části objektů a následná vlna chatové výstavby) si zaslouží důstojný rozvoj a záchranu historických hodnot. Kačerov je pokládán významnými českými odborníky na lidovou architekturu (Ing. arch. Jan Pešta, prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Karel Kuča, prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., Ing. Jiří Balský) za nejzachovalejší příklad původního vesnického osídlení Orlických hor. Proto také bude spolek i nadále usilovat o to, aby případné novostavby vykazovaly urbanistickou i architektonickou kontinuitu s původní lidovou architekturou. K ochránění hodnot Kačerova chceme využít dostupné zákonné prostředky, včetně snahy o prohlášení části Kačerova za vesnickou památkovou zónu.

Spolek si klade za cíl spolupracovat s jednotlivci i institucemi (státní správa, církev) s kladným vztahem k autentickým hodnotám kačerovské lokality jako celku, kteří jsou ochotni konstruktivně spolupracovat. Chceme spolupracovat hlavně s lidmi, kteří jsou ochotni pro Kačerov v zájmu jeho ochrany i něco obětovat.